สอบท้องถิ่น วิชาที่จะใช้ในการสอบ ภาค ก. และ ภาค ข. ท้องถิ่น ปี 2564

สอบท้องถิ่น

ในการเปิดสอบท้องถิ่นครั้งใหญ่ในปี 2564 นี้ จะเป็นการสอบโดย กสถ. ดำเนินการสอบโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งใช้สถานศึกษาที่ดำเนินการสอบแตกต่างจากการสอบครั้งก่อน ในการสอบปี 2562 ได้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดดำเนินการสอบ ปี 2560 จะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาดำเนินการสอบ และปี 2556 มีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นสถาบันฯที่ออกข้อสอบ โดยในการสอบจะเป็นการสอบภาค ก. และภาค ข. ในวันเดียวกัน (ภาค ก. สอบตอนเช้า ภาค ข. สอบตอนบ่าย) และหากสอบผ่าน 60 % ทั้งสองภาค ถึงจะมีสิทธิสอบในภาค ค (ความเหมาะสมกับตำแหน่ง) ต่อไป

หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด 3 ภาค โดยจะสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) ก่อน แล้วจึงให้ผู้สอบผ่านทั้ง 2 ภาค มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) โดยหลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขันมีรายละเอียด ดังนี้

ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เป็นการทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ความสามารถที่ต้องการตามระดับตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) เป็นการทดสอบความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล ในเรื่องดังต่อไปนี้
– ความสามารถในการสรุปความ หรือจับประเด็นในข้อความหรือเรื่องราว
– ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม เช่น หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอพียง โมเดลเศรษฐกิจประเทศไทย 4.0 หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เป็นต้น
– ความสามารถในการหาแนวโน้มหรือความเปลี่ยนแปลงที่น่าจะเป็นไปตามข้อมูลหรือสมมติฐาน
– ความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปเหตุผลอย่างอื่น เช่น สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลข และข้อมูลต่าง ๆ การคิดสรุปหาเหตุผล และอุปมาอุปไมย เป็นต้น

2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (คะแนนเต็ม 30 คะแนน) เป็นการทดสอบความพื้นฐานที่เกี่ยวกับกฎหมายในการปฏิบัติราชการ ในเรื่องดังต่อไปนี้
2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
2.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
2.3 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
2.4 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
2.5 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537
2.6 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542
2.7 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.8 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
2.9 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546
2.10 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2.11 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

3. วิชาภาษาไทย (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถในการใช้ภาษา โดยการอ่านจับใจความ การสรุปความการตีความ การขยายความจากข้อความสั้นๆ หรือบทความ และให้พิจารณาเลือกใช้ภาษาในรูปแบบต่างๆจากคำหรือกลุ่มคำ ประโยคหรือข้อความสั้นๆ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

4. วิชาภาษาอังกฤษ (คะแนนเต็ม 20 คะแนน) เป็นการทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ทางการอ่าน การสรุปความ การตีความ และความเข้าใจสาระสำคัญของข้อความในระดับเบื้องต้น

ภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ประกอบด้วย
1. ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง(ที่สมัครสอบ) เช่นสมัครสอบช่างไฟฟ้า ก็จะสอบเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไฟฟ้า พรบ.ต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ควบคุมอาคารฯ เป็นต้น
2. กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ (คล้ายของภาค ก.) ประกอบด้วย
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
– พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542

คลิกดูที่นี่ : หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน