ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน 250 อัตรา

ศูนย์การทหารราบ

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ เป็นนายทหารประทวน 250 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.โควต้าปกติ (เหล่าทหารราบ) 125 อัตรา
– เป็นทหารกองหนุ่นประเภทที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ ที่รับราชการมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2564 อายุๅม่เกิน 25 ปี ในปี 2564
2.โควต้าทหารกองประจำการที่สมัครใจขอเลื่อนปลด (ไม่จำกัดเหล่า) 125 อัตรา
– เป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก (ไม่จำกัดเหล่า) ที่สมัครใจขอเลื่อนกำหนดเวลาปลดจากกองประจำการ ประจำปี 2563 ซึ่งจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 30 เมษายน 2564 ไม่จำกัดอายุ

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.โควต้าปกติ ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย โควต้าทหารกองประจำการที่สมัครใจขอเลื่อนปลด (ไม่จำกัดเหล่า) ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น
2.มีความจงรักภัคดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด และมีทัศนคติที่ดีต่อกองทัพบกทั้งยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
3.มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคที่ขัดต่อการรับราชการ มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดร่างกายเหมาะสมแก่การเป็นทหาร มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และว่ายน้ำเป็น โดยสามารถว่ายน้ำ ระยะ 50 เมตรได้ โดยไม่ใช้เครื่องช่วยใด ๆ
4.เป็นโสดและไม่เคยมีภรรยาหรือสัมพันธ์กับหญิงอื่นฐานะสามีสามีภรรยามาก่อน
5.มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่ผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
6.ไม่มีรอยสักหรือแผลเป็นที่ดูน่ารังเกียจ ไม่มีร่องรอยการเจาะหู ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการรับสมัคร
7.ไม่อยู่ในสมณเพศ
8.ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานประมาทหรือลหุโทษ และไม่อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา
9.ไม่เคยเป็นผู้ถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
10.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีงาม
11.ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบหรือการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการทหารมาก่อน

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่แหล่งสมาคมนายทหารค่ายธนะรัชต์ ศูนย์การทหาราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตั้งแต่วันที่ 15 – 25 กุมภาพันธ์ 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : ศูนย์การทหารราบ