สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ป.ตรี 215 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ป.ตรี 215 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ จํานวน 74 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์

2.พนักงานสืบสวนและไต่สวนปฏิบัติการ จํานวน 54 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์

3.นิติกรปฏิบัติการ จํานวน 16 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์

4.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จํานวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร (หรือการจัดการ)

5.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จํานวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร (หรือการจัดการ)

6.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 21 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร (หรือการจัดการ)

7.นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จํานวน 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

8.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จํานวน 9 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา วิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

9.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์

10.นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางภาษาอังกฤษ

11.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ คอมพิวเตอร์

12.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีปริญญาตรีทุกสาขา

13.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน จำนวน 20 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา

14.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาหรือทางการบัญชี การบริหารธุรกิจ การเงิน

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ect.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง