สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 800,000 ที่นั่ง

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 800,000 ที่นั่ง

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2564 800,000 ที่นั่ง

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564