กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 7 อัตรา

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 7 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักเทคนิคการแพทย์ (วุฒิปริญญาโท ) 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ เทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

2.นักเทคนิคการแพทย์ (วุฒิปริญญาตรี) สังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิค การแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์หรือได้รับอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์

3.นักวิเทศสัมพนธั สังกัด กองแผนงานและวิชาการ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

4.นักจัดการงานทั่วไป สังกัด สํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5.นักวิชาการเงินและบัญชี สังกัด ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชีทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร

6.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์หรือ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dmsc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 18 – 22 มกราคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์