กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2564 หลายอัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารบก

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปี 2564 หลายอัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.บุคคลพลเรือนชายมีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 22 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นทหารกองประจําการมีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ในปีที่จะเข้าเป็นนักเรียนนายสิบ (พ.ศ. 2564)
– ทหารกองเกิน อายุ 18 ถึง 22 ปีบริบูรณ์ (ผู้ที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2542 ถึง พ.ศ.2546)โดยไม่รับสมัครผู้ที่จะเข้ารับการตรวจเลือกเข้าเป็นทหารกองประจําการในปี 2564 (เกิด พ.ศ. 2543)สําหรับผู้มีอายุ 22 ปีบริบูรณ์ ต้องมีใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ (แบบสด.43)แสดงว่าผ่านการตรวจเลือกฯ “ร่างกายสมบูรณ์ดี” ผลการจับสลาก “ดํา” หรือ “ส่งคนร้องขอเข้ากองประจําการพอ”ไม่ต้องส่งเข้ากองประจําการ
– ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 อายุ 18 ถึง 22 ปีบริบูรณ์ (ผู้เกิดระหว่าง พ.ศ. 2542ถึง พ.ศ. 2546) สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 (นศท.ปี 3) ของศูนย์การกําลังสํารองหรือศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกต้องแสดงหลักฐานสมุดประจําตัวทหารกองหนุน หรือหนังสือสําคัญ(แบบ สด.8) เท่านั้น สําหรับ ผู้แสดงหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนในกรณีขอคะแนนเพิ่มพิเศษ
2.ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองทัพบก (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 (ไม่เกิดก่อน พ.ศ.2540)
3.ทหารกองประจําการ ในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพเรือ และ กองทัพอากาศ (ทุกผลัด) อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ในปีพ.ศ. 2564 (ไม่เกิดก่อนพ.ศ.2540) ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาแล้ว ไม่มีผลกระทบต่อการปรับย้ายของหน่วยต้นสังกัด และเวลารับราชการทหารกองประจําการ
4.พลอาสาสมัคร (ประจําการ) ในสังกัดกองทัพบก อายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2540)
5.อาสาสมัครทหารพราน ในสังกัดกองทัพบก มีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2540)
6.ทหารกองหนุนประเภทที่ 1 (เฉพาะผู้ที่เคยเป็นทหารกองประจําการ สังกัดกองทัพบก) มีอายุไม่เกิน 24 ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ. 2564 (ไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2540)

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://atc-rta.thaijobjob.com/202012/ ตั้งแต่บัดนี้ – 25 มกราคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมยุทธศึกษาทหารบก