สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระบบ e-exam วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ปี 2564

สำนักงาน ก.พ.

สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระบบ e-exam วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ปี 2564

คุณสมบัติของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 8 – 28 มกราคม 2564

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงาน ก.พ.