เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้าง จำนวน 47 อัตรา

เทศบาลเมืองบางบัวทอง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักจ้างในตำแหน่งที่ว่าง เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลบางบัวทอง

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัคร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

๑) ผู้ช่วยนักทรัพยากร                             จำนวน ๑ อัตรา

๒) ผู้ช่วยนิติกร                                         จำนวน ๑ อัตรา

๓) ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล                จำนวน ๑ อัตรา

๔) ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง                         จำนวน ๑ อัตรา

๕) ผู้ช่วยสถาปนิก                                    จำนวน ๑ อัตรา

๖) ผู้ช่วยวิศวกรโยธา                                จำนวน ๑ อัตรา

๗) ผู้ช่วยนักสังคมสงเคราะห์                    จำนวน ๑ อัตรา

๘) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ                     จำนวน ๓ อัตรา

๙) พนักงานขับรถยนต์                              จำนวน ๒ อัตรา

๑๐) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ                  จำนวน ๑ อัตรา

๑๑) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์      จำนวน ๑ อัตรา

๑๒) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง      จำนวน ๘ อัตรา

๑๓) พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา         จำนวน ๑ อัตรา

๑๔) ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ                   จำนวน ๒ อัตรา

๑๕) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน        จำนวน ๑ อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป

๑) พนักงานดับเพลิง                                 จำนวน ๓ อัตรา

๒) คนงาน                                                  จำนวน ๖ อัตรา

๓) คนงานกวาดถนน                                 จำนวน ๓ อัตรา

๔) คนงานประจำรถขยะ                            จำนวน ๗ อัตรา

๕) คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล               จำนวน ๑ อัตรา

๖) ลูกมือช่างแผนที่ภาษี                           จำนวน ๑ อัตรา

 

คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และไม่ลักษณะต้องห้าม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนนทบุรี

 

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ให้ขอรับใบสมัครยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารและหลักฐานด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับสมัคร ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางบัวทอง ชั้น ๓ (สำนักปลัดเทศบาล) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ถึงวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๑ ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. และเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. (โปรดแต่งกายชุดสุภาพ)

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : เทศบาลเมืองบางบัวทอง