มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ 2,080 อัตรา

มหาวิทยาลัยบูรพา

มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครสอบเป็นพนักงานจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ 2,080 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ประเภทประชาชนทั่วไป 520 อัตรา
– เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการศึกษาในระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆและมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน (อยู่ระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี ปวส. ปวช.)

2. ประเภทบัณฑิตจบใหม่ 1,040 อัตรา
– เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีความรู้ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน (ปีสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2560 – 2563) ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือนจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ และเอกชน

3. ประเภทนักศึกษา 520 อัตรา
– เป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดจัดวุฒิการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทราจันทบุรี ตราด สระแก้ว และปราจีนบุรีหรือพื้นที่อื่นๆ ใกล้เคียง ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง เงินเดือนจากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ และเอกชน

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://www.1t1u-buu.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 25 ธันวาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : มหาวิทยาลัยบูรพา