สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 56 อัตรา

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 56 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เศรษฐกร (ปริญญาโท) 18 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

2.เศรษฐกร (ปริญญาตรี) 25 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ

3.นักทรัพยากรบุคคล (ปริญญาโท) 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาโท ในทุกสาขาวิชา

4.นักวิชาการพัสดุ (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

5.พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขา หรือวุฒิ ม.6

6.นักบัญชี (ปริญญาตรี) 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบัญชี

7.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปริญญาตรี) 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์

8.เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://fpo.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง