กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี 5 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ

2.นิติกร 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.นักพัฒนาสังคม 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา

5.นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น 1 อาคาร 3 ชั้น กรมกิจการเด็กและเยาวชน ถนนนิคมมักสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมกิจการเด็กและเยาวชน