กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.ปวส./ป.ตรี 24 อัตรา

กรมบัญชีกลาง

กรมบัญชีกลาง รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.ปวส./ป.ตรี 24 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นิติกร 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

2.นักบัญชี 5 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบัญชี

3.นักวิชาการคลัง 9 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ

4.นักจัดการงานทั่วไป 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5.เจ้าพนักงานคลัง 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา

6.เจ้าหน้าที่คลัง 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ไม่จำกัดสาขา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://cgd.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 2 – 9 ธันวาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมบัญชีกลาง