กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 34 อัตรา

กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 34 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

2.เจ้าพนักงานอาชีวบำบัดปฏิบัติงาน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีและเครื่องแต่งกาย หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต
– เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ.

3.ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
– ได้รับใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทย์สภา

4.เภสัชกรปฏิบัติการ 7 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์
– ได้รับใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

5.นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
– ได้รับใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ จากสภาเทคนิคการแพทย์

6.นักวิชการศึกษาพิเศษปฏิบัติการ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางการศึกษาพิเศษ

7.นักกิจกรรมบำบัดปฏิบัติการ 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด
– ได้รับใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขากิจกรรมบำบัด

8.นักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฏิบัติการ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตณ์การแพทย์ ทางเวชศาสตร์การแก้ไขความผิดปกติของสื่อความหมาย
– ได้รับใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาการแก้ไขความผิดปกติของสื่อความหมาย

9.เจ้าพนักงานทันตสาธารนสุขปฏิบัติงาน 3 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรทางทันตกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทันตสาธารณสุข

10.เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม

11.นักจิตวิทยาคลินิคปฏิบัติการ 6 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิค
– ได้รับใบประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิค

12.เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพและวีดีทัศน์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://dmh.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมสุขภาพจิต