สำนักงาน สศช. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 70 อัตรา

สำนักงาน สศช.

สำนักงาน สศช. รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 70 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาตรี) 25 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ

2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ(ปริญญาโท) 45 อัตรา
– ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือรัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสถิติ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ https://nesdc.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงาน สศช.