กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ 9,188 อัตรา

กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน รับสมัครสอบเป็นลูกจ้าง ไม่จำกัดวุฒิ 9,188 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติภารกิจตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคกหนองนา โมเดล” 9,188 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– สัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร
– เป็นเกษตรกร หรือบัณฑิตจบใหม่ หรือผู้ว่างงาน หรือกลุ่มแรงงานที่อพยพกลับท้องถิ่นและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ในช่วง COVID-19
– ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
– เป็นผู้มีภูมิลำเนาในปัจจุบันอยู่ในตำบล อำเภอที่ตั้งของพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาชีวิตระดับตำบล และหรือพื้นที่ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน ตั้งอยู่ หรืออาศัยในอำเภอใกล้เคียง

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ (575 อำเภอ 73 จังหวัด ตามรายละเอียดเพิ่มเติม) ที่มีพื้นที่เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันที่ 11 – 17 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการพัฒนาชุมชน