หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน วุฒิ ม.3 120 อัตรา

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน รับสมัครอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน วุฒิ ม.3 120 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
2) วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป
3) เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
4) มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป มีร่างกาย แข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้
5) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาใดๆ
6) เป็นผู้ไม่เคยต้องคดีอาญา โดยศาลได้พิจารณาคดีถึงที่สุดแล้วมีความผิด เว้นคดีลหุโทษ หรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท
7) ไม่เคยถูกปลดออกจากอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน
8) ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือปัญหาสุขภาพจิต หรือติดสารเสพติด
9) ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดีไม่เสื่อมเสียต่อศีลธรรมอันดี
10) ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก

การรับสมัคร

– สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครพร้อมเอกสารการสมัครถึง กองบังคับการ กรมทหารพราน หน่วยบัญชาการ นาวิกโยธินบ้านโคกยามู หมู่ที่ 7 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96110 ตั้งแต่วันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2563
– สมัครด้วยตนเองได้ที่อาคาร ห้องเรียนหมายเลข 7 (ดริลล์ฮอล) ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00-15.00 น.

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน