กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.เจ้าหน้าที่ปกครอง 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา หรือได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

4.พนักงานคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://www.dopa.go.th/main/web_index หัวข้อ “ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564” ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมการปกครอง