กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 6 อัตรา

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 6 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาระบบบริหาร 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีประสบการณ์ด้านการพัฒนาระบบบริหาร หรือการพัฒนาระบบราชการตามลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับปริญญาตรี 12 ปี สำหรับปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับปริญญาเอก

2.ผู้เชี่ยวชาญมาตรฐานการคุ้มครองแรงงาน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน การวางแผน การกำหนด ยุทธศาสตร์ นโยบายต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ และประเมิณผล หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับปริญญาตรี 12 ปี สำหรับปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับปริญญาเอก

3.ผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการเงินหรือการบัญชี การกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบายต่าง ๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ จัดทำแผนงาน/โครงการต่าง ๆ และประเมิณผล หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับปริญญาตรี 12 ปี สำหรับปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับปริญญาเอก

4.ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับปริญญาตรี 12 ปี สำหรับปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับปริญญาเอก

5.นักเชี่ยวชาญแรงงานสัมพันธ์ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีประสบการณ์ด้านแรงงานสัมพันธ์ หรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 ปี สำหรับปริญญาตรี 12 ปี สำหรับปริญญาโท และ 10 ปี สำหรับปริญญาเอก

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2563