สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 18 อัตรา

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 18 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานโครงการ (Call Center) 3 อัตรา
2.เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานคุ้มครองสิทธิ) 1 อัตรา
3.เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานกฎหมาย) เขต 13 1 อัตรา
4.หัวหน้างาน (งานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่) 1 อัตรา
5.เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานสนับสนุนเครือข่ายระบบบริการ) เขต 8 อุดรธานี 1 อัตรา
6.เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานยุทธศาสตร์และการประเมิณผล) เขต 12 สงขลา 1 อัตรา
7.เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานสนับสนุนด้านสารสนเทศ) เขต 13 1 อัตรา
8.เจ้าหน้าที่อาวุโส (งานตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการ) เขต 13 1 อัตรา
9.หัวหน้ากลุ่มงาน (งานตรวจสอบการเงิน บัญชี และพัสดุ) 1 อัตรา
10.รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก สทอ. 1 อัตรา
11.รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก เขต 3 นครสวรรค์ 1 อัตรา
12.รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก เขต 4 สระบุรี 1 อัตรา
13.รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก เขต 7 ขอนแก่น 1 อัตรา
14.รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก เขต 8 อุดรธานี 1 อัตรา
15.รอง/ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนัก เขต 10 อุบลราชธานี 1 อัตรา
16.ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านกฎหมาย 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ihr.nhso.go.th/FrontEnd/index.aspx ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 กันยายน 2563