สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 10 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี 10 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

รับสมัครโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://www.mof.go.th หัวข้อ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง > ข่าวสมัครงาน โดยผูสมัครกรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน และส่งใบสมัครทางไปรษณียด่วนพิเศษถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารกระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง