สำนักงาน จ.ส.ท. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล วุฒิ ปวส. 36 อัตรา

สำนักงาน จ.ส.ท.

สำนักงาน จ.ส.ท. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานสถานธนานุบาล วุฒิ ปวส. 36 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานบัญชีประจําสํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักงาน จ.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 34 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี

2.พนักงานบัญชีประจําสํานักงานคณะกรรมการจัดการสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สํานักงาน จ.ส.ท.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณสมบัติอย่างอื่นที่เทียบได้ ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชาการบัญชี

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://lgp.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน – 9 ตุลาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงาน จ.ส.ท.