สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 133 อัตรา

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 133 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.สํานักงานเลขานุการกรม 22 อัตรา
– ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 6 อัตรา
– ตําแหน่งนักทรัพยากรบุคคล จํานวน 4 อัตรา
– ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา
– ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 7 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 2 อัตรา

2.กองกฎหมาย 7 อัตรา
– ตําแหน่งนิติกร จํานวน 3 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 3 อัตรา

3.กองกํากับและตรวจสอบ 21 อัตรา
– ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 12 อัตรา
– ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 7 อัตรา

4.กองข่าวกรองทางการเงิน 13 อัตรา
– ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
– ตําแหน่งนิติกร จํานวน 9 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 1 อัตรา

5.กองคดี 1 5 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 2 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 3 อัตรา

6.กองคดี 2 13
– ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 1 อัตรา
– ตําแหน่งนิติกร จํานวน 6 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 6 อัตรา

7.กองคดี 3 11 อัตรา
– ตําแหน่งนิติกร จํานวน 5 อัตรา
– ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 3 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 1 อัตรา

8.กองคดี 4 7 อัตรา
– ตําแหน่งนิติกร จํานวน 6 อัตรา
– ตําแหน่งนิติกร (คนพิการ) จํานวน 1 อัตรา

9.กองความร่วมมือระหว่างประเทศ 6 อัตรา
– ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 2 อัตรา
– ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จํานวน 2 อัตรา
– ตําแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) จํานวน 1 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา

10.กองบริหารจัดการทรัพย์สิน 21 อัตรา
– ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 2 อัตรา
– ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 4 อัตรา
– ตําแหน่งนิติกร จํานวน 8 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 7 อัตรา

11.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 4 อัตรา

12.กลุ่มตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 1 อัตรา

13.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 2 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา
– ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) จํานวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วันที่ 3-11 กันยายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน