กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 7,255 ตำบล 14,510 อัตรา

กรมการปกครอง

กรมการปกครอง รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 7,255 ตำบล 14,510 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ลูกจ้างเหมาบริการ ตามโครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการ (Tambon Smart Team)
กรอบอัตรารวมทั่วประเทศ (ตำบลละ 2 อัตรา จำนวน 7,255 ตำบล) รวมจำนวน 14,510 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

(1) เป็นผู้มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 กันยายน พ.ศ.2563)
(3) เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา จากสถาบันศึกษาทั้งในหรือต่างประเทศ จากสถานศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
(4) เป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามทะเบียนราษฎรในตำบลนั้น ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันสุดท้ายของวันรับสมัคร (15 กันยายน พ.ศ.2563)

สถานที่ปฏิบัติงาน

ณ ที่ว่าการอำเภอ และจัดเก็บข้อมูล ณ พื้นที่ตำบล อำเภอ รวมทั้งพื้นที่อื่นตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการปกครองอำเภอโดยรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 กันยายน 2563 ในวันและเวลาราชการ