กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ วุฒิ ป.ตรี 4 อัตรา

กรมกิจการผู้สูงอายุ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานกองทุนผู้สูงอายุ วุฒิ ป.ตรี 4 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2.นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์

3.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการพาณิชย์ ทางการตลาด ทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางการจัดการ หรือทางการบัญชี หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารกองทุน ผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ เลขที่ 255 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2563 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่ : กรมบังคับคดี