สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 12 อัตรา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 12 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 8 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546

2.ตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32