กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 21 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 21 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายสัตวแพทย์ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา

2.นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์

3.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาสารสนเทศ สาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ หรือสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง

4.นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ และทางเศรษฐศาสตร์

5.นักวิชาการประมง 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทางทะเล วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์ กายภาพ วาริชศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เทคโนโลยีทางทะเล ชีววิทยาประมง เทคโนโลยีการผลิตสัตว์และประมง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์การประมง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม ประมง เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

6.นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางการบริหารจัดการ และทางการตลาด และทางเศรษฐศาสตร์

7.นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชารัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ และนิติศาสตร์

8.นายช่างเครื่องกล 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรผู้ทําการในเรือฝ่ายช่างกลเรือ (ไม่ต่ํากว่าคนใช้เครื่องจักรยนต์ ชั้นสอง)
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา หรือได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาหรือมี ประสบการณ์เคยปฏิบัติงานถือท้ายเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

9.นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิคส์ หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางช่างไฟฟ้า

10.นายช่างรังวัด 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

11.เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางหรือพาณิชยการ และทาง บริหารธุรกิจ และการจัดการทั่วไป

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dmcr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง