สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 9 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 9 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 6 อัตรา
– ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 1 อัตรา
– ไดรับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาภาษา วรรณคดี

3.นิติกรปฏิบัติการ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรืออย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://onde.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 3 – 24 สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ