สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 11 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า รับสมัครคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 11 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีที่เทียบได้ในสาขาวิชาการบัญชีหรือการเงิน

2.นักจัดการงาน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีที่เทียบได้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การบริหารธุรกิจ การบัญชี การเงิน รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารงานบุคคล การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ภาษาต่างประเทศ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการโทรคมนาคม สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถิติ ภูมิศาสตร์ ภูมิสารสนเทศ หรือสังคมวิทยา

3.นักองค์กรสัมพันธ์ 3 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีที่เทียบได้ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน การตลาด รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ หรือ จิตวิทยา

4.นิติกร 4 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีที่เทียบได้ในสาขาวิชานิติศาสตร์

5.นักวิเคราะห์ธุรกิจ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีที่เทียบได้ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือการบริหารธุรกิจ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://otcc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 10 – 19 สิงหาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า