สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 150 อัตรา

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ป.ตรี 150 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตํารวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา) 150 อัตรา (ชาย 128 อัตรา / หญิง 22 อัตรา )

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
2.ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ก่อนวันปิดรับสมัครสอบ
3.เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ที่เว็บไซต์ http://www.parliament.go.th หรือที่ http://hris.parliament.go.th/job/ หัวข้อ “การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญในตําแหน่งตํารวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตํารวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ” ตั้งแต่วันที่ 4 – 29 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร