กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 34 อัตรา

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 34 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าพนักงานธุรการ (คนพิการ) 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พณิชยการ การเลขานุการ การเงินการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และบริหารธุรกิจ

2.เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชพชั้นสูง (ปวส.) ทางบัญชี พณิชยการ การเลขานุการ การเงินการธนาคาร การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป และบริหารธุรกิจ

3.เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชพชั้นสูง (ปวส.) ในทุกสาขาวิชา

4.นักทรัพยากรบุคคล(คนพิการ) 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

5.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 11 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

6.นิติกร 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชานิติศาสตร์

7.นักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

8.นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

9.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาทางคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมมัลติมีเดียและระบบอินเตอร์เน็ต ทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทางคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ทางการจัดการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ทางคอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์และมัลติมีเดีย ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางการพัฒนาซอฟแวร์ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางการจัดการเทคโนโลยี ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ ทางระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์

10.นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

11.นักวิชาการภูมิสารสนเทศ 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยมีการศึกษาวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือวิชาภูมิสารสนเทศ มาไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต

12.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 9 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

13.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์โครงการ 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี ในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://mnre.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม