โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี/ป.โท 18 อัตรา

โรงพยาบาลตำรวจ

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ม.6/ปวช./ป.ตรี/ป.โท 18 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เจ้าหน้าที่ประมวลผลคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออื่น ๆ ทางด้านคอมพิวเตอร์)
– มีประสบการณ์การทำงานด้านคอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า 3 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)

2.ผู้ช่วยแพทย์ผ่าศพ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
– ได้รับปริญญาตรีทางด้านพยาบาล หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ วิชาชีพการพยาบาล การผดุงครรภ์ หรือการพยาบาล และการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
– ได้รับปริญญาตรีทางด้านเทคนิคการแพทย์ หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบ โรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

3.นักการแพทย์แผนจีน จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาแพทย์แผนจีน หรือ การแพทย์แผนจีนบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขา การแพทย์แผนจีน
– มีประสบการณ์การทำงานด้านการแพทย์แผนจีน ไม่น้อยกว่า 3 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองผ่านงาน)

4.นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกหรือได้รับใบรับรองหลักสูตรการฝึกปฏิบัติงาน จิตวิทยาคลินิก

5.นักการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ประเภทการนวดไทย ประเภทผดุงครรภ์ และเภสัชกรรมไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์
– ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับในอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ประเภทการนวดไทย ประเภทผดุงครรภ์ และเภสัชกรรมไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์
– ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย ประเภทการนวดไทย ประเภทผดุงครรภ์ และเภสัชกรรมไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทย ประยุกต์
– ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์ ประเภทเวชกรรมไทย ประเภทการนวดไทย ประเภทผดุงครรภ์ และเภสัชกรรมไทย หรือ สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
– มีประสบการณ์การทํางานด้านการตรวจ วินิจฉัยและรักษา ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ไม่น้อยกว่า 2 ปี (พร้อมหลักฐานใบรับรองการผ่านงาน)

6.เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 2 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ และมีประสบการณ์ในการ ทํางานด้านธุรการ สารบรรณ รวมทั้งมีทักษะ ในการสื่อสารระหว่างงานหรืองานด้านอื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ไม่น้อยกว่า 3 ปี

7.พนักงานเปล จำนวน 4 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
– มีความรู้ความสามารถและความชํานาญในหน้าที่พนักงานเปล เคยปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวมาแล้ว เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี

8.ผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 9 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตร ผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยการรับรองหลักสูตรจากทันตแพทยสภา หรือสถาบันที่ สํานักงาน ก.พ. รับรอง ที่มีกําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี

9.พนักงานกู้ชีพ จำนวน 3 อัตรา
– มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานในหน้าที่ และเคยปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ ฉุกเฉิน มาแล้ว เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพทุกสาขาวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันใน ทุกสาขา

10.ช่างโทรศัพท์ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช หรือ ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

11.ช่างฝีมือ จำนวน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://policehospital.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 18 – 24 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : โรงพยาบาลตำรวจ