กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 7 อัตรา

กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 7 อัตรา เปิดรับสมัครเร็ว ๆ นี้

ตำแหน่งที่เปิดสอบ

1.วิศวกรโยธา สอ1 อัตรา
– ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมชลประทานหรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง

2.นายช่างโยธา 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาช่างก่อสร้าง เทคนิควิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมโยธา เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง ช่างโยธา ช่างสำรวจ และก่อสร้าง

3.นายช่างเทคนิค 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาทางช่างอุตสาหกรรม ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ เทคนิคอุตสาหกรรม ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างวิทยุโทรคมนาคม ช่างก่อสร้าง

4.เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dwr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 8 – 20 มิถุนายน 2563

ประกาศรับสมัคร