กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 55 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

กรมควบคุมโรค

กรมควบคุมโรค รับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 55 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

กลุ่มงานบริหารทั่วไป
1.นักวิชาการสาธารณสุข 5 อัตรา
2.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 15 อัตรา
3.นักเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 อัตรา
4.นักจัดการงานทั่วไป 6 อัตรา
5.นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 อัตรา
6.นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา
7.นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อัตรา

กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
1.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 อัตรา

กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป
1.เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 6 อัตรา
2.นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา
3.นายช่างโยธา 1 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://ddc.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมควบคุมโรค