กองบินตำรวจ รับสมัครสอบเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร จบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ/ป.ตรี 5 อัตรา

กองบินตำรวจ

กองบินตำรวจ รับสมัครสอบเป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตร จบโรงเรียนนายร้อยตำรวจ/ป.ตรี 5 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

– นักบิน (สบ ๑) กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

– ดำรงตำแหน่ง รองสารวัตรหรือเทียบเท่า
– อายุไม่เกิน 32 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
– สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจหรือระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
– ไม่อยู่ระหว่างถูกดำเนินการทางวินัย หรือถูกฟ้องคดีอาญา หรือต้องหาคดีอาญา
– ไม่อยู่ระหว่างเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจหรือไม่อยู่ในเงื่อนไขท้ายคำสั่ง หรือไม่อยู่ในเงื่อนไขการชดใช้ทุนตามสัญญาอื่นใดของทางราชการ
– ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงระดับกองบัญชาการหรือกองบังคับการในสังกัดสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ยินยอมให้สมัครและแต่ตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง นักบิน (สบ ๑) กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://tpadpolice.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 11 – 28 พฤษภาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กองบินตำรวจ