กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 83 อัตรา

กรมที่ดิน

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี 83 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 7 อัตรา
– ปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมโยธา

2.วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 3 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด

3.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 2 อัตรา
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์

4.นักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
– ปริญญาตรีสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์

5.นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน 20 อัตรา
– ปวช.สาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง

6.นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล) 2 อัตรา
– ปวช.สาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง

7.นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวท./ปวส.) 40 อัตรา
– ปวท./ปวส.สาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง

8.นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิ ปวท./ปวส.) (พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนใต้ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สตูล) 3 อัตรา
– ปวท./ปวส.สาขาวิชาก่อสร้าง ทางช่างสำรวจ ทางช่างโยธา หรือทางช่างก่อสร้าง

9.นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 5 อัตรา
– ปวส. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ สาขาวิชาเทคนิคการผลิต

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dol.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 7 – 28 พฤษภาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมที่ดิน