สำนักงานกองทุนยุติธรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 95 อัตรา

สำนักงานกองทุนยุติธรรม เปิดรับสมัครคัดเลือกเป็นพนักงาน วุฒิ ป.ตรี 95 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นิติกร 6 อัตรา
นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา
นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 อัตรา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา
นักวิชาการยุติธรรม 77 อัตรา (ส่วนกลาง 1 ตำแหน่งและส่วนภูมิภาค 76 ตำแหน่ง)