โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วุฒิ ป.ตรี 35 อัตรา

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา วุฒิ ป.ตรี 35 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ทุกสาขาวิชา หรือปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์หรือสาขารัฐประศาสนศาสตร์
2.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่นที่มีประสบการณ์ในปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี
3.ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากข้อ 1 และข้อ 2 จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
4.มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://rpca-admission.thai.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 4 มิถุนายน 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : โรงเรียนนายร้อยตำรวจ