สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 36 อัตรา

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 36 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

2. นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 11 ตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
– ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา

3.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 ตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
– ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา

4.เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และ
– ได้รับคุณวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา

5.นักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการ 14 ตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวนศาสตร์

6.นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

7.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

8.นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 2 ตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์

9.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

10.นิติกรปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://mnre.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม