กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 22 ตำแหน่ง

กรมทรัพยากรน้ำ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 22 ตำแหน่ง รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 3 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรม
ขลประทาน หรือทางวิศวกรรมโครงสร้าง

2. ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ 2 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขา
วิศวกรรมศาสตร์

3. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 3 อัตรา
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

4. ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาหนึ่ง
ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และ
สาขาวิชาเทคโนโลยีภาพภาพ

6. ตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ 1 อัตรา
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมชลประทาน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางสมุทร
ศาสตร์ ทางสมุทรศาสตร์สกายะและเคมี ทางวิทยาศาสตร์ทั่วไป หางภูมิศาสตร์ หรือทางฟิสิกส์ หรือสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถิติ ทางคณิตศาสตร์ หรือทางสถิติ

7. ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใบทุก
สาขาวิชา
– ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุก
สาขาวิชา และ

8. ตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน 2 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล เทคนิคการผลิต เทคนิคโลหะ เขียนแบบเครื่องกล ช่างกลการเกษตร

9. ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 1 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา/ ก่อสร้าง/ สำรวจ

10. ตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 1 อัตรา
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล สาขาวิชา
ช่างกลการเกษตร สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

11. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 5 อัตรา
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา/ ก่อสร้าง/ สำรวจ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dwr.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมทรัพยากรน้ำ