​สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 15 ศูนย์สอบ 500,000 ที่นั่ง

​สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 15 ศูนย์สอบ 500,000 ที่นั่ง

รับสมัครสอบ 4 ระดับ ได้แก่

1. ระดับ ปวช.
2. ระดับ ปวท. , ปวส , อนุปริญญา.
3. ระดับปริญญาตรี
4. ระดับปริญญาโท

ร่างกำหนดช่วงเวลาในการดำเนินการสอบฯ

6-27 ก.พ. 2563 เปิดรับสมัครสอบที่เว็บไซต์ https://ocsc2.job.thai.com/
6-28 ก.พ. 2563 ชำระเงินค่าสมัครสอบ
17 มี.ค. – 26 มิ.ย. 2563 อัปโหลดรูปถ่าย
17 มี.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
19 พ.ค. 2563 ประกาศสถานที่สอบ
28 มิ.ย. 2563 สอบเพื่อวัดความรู้ฯ (ทุกศูนย์ฯ)
10 ก.ย. 2563 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน

หมายเหตุ

– ตั้งแต่ปี 2563 ไม่มีสอบซ่อมภาษาอังกฤษ
– ตั้งแต่ปี 2563 ก.พ. ใช้หลักสูตรสอบใหม่
– ปี 2563 เปิดสอบ 15 ศูนย์สอบ จำนวน 500,000 ที่นั่ง
– กําหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

ดูรายละเอียดได้ที่ : สำนักงาน ก.พ.