กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการ ชาย/หญิง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 908 อัตรา

กองทัพอากาศ รับสมัครสอบเข้ารับราชการชั้นสัญญาบัตร และเป็นข้าราชการต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร ประจำปี 2563 ชาย/หญิง วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 908 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.บรรจุเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นว่าที่เรืออากาศตรี) จำนวน 90 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาโท 3 อัตรา
-คุณวุฒิปริญญาตรี 87 อัตรา

2.บรรจุเป็นข้าราชการตำกว่าชั้นสัญญาบัตร (แต่งตั้งยศเป็นจ่าอากาศตรี) จำนวน 818 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 13 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 438 อัตรา
-คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช. หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย 367 อัตรา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://www.rtaf-recruit.com/ ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กองทัพอากาศ