กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 24 อัตรา

กรมการค้าภายใน รับสมัครสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 24 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่ง : นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

2.ตำแหน่ง :     เจ้าพนักงานชั่งตวงวัดปฏิบัติงาน จำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     11,500 – 12,6500 บาท
รายละเอียดวุฒิ :
–  ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเครื่องมือวัด
และควบคุม

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ จำนวน 6 อัตรา
อัตราเงินเดือน :     11,500 – 12,6500 บาท
รายละเอียดวุฒิ :
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dit.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2562 – 15 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมการค้าภายใน