ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบทหารกองหนุนบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวน วุฒิ ม.6 300 อัตรา

ศูนย์การทหารราบ รับสมัครสอบทหารกองหนุนบรรจุเป็นนายทหารชั้นประทวน วุฒิ ม.6 300 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจําการในสังกัดกองทัพบก (เหล่าราบ) อย่างน้อย 1 ปีหรือเป็นทหารกองประจําการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ มาแล้วอย่างน้อย 1 ปีและครบกําหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 1 พ.ค.63 โดยมีอายุไม่เกิน 25 ปี (ไม่รับสมัครทหารกองหนุนที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร และทหารกองประจําการที่สมัครรับราชการต่อระยะเวลาเกิน 1 เม.ย.63)

2.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า จากสถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนให้การรับรอง (ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา)

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : ศูนย์การทหารราบ