กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบกและเหล่าทหารราบ ประจำปี 2563 วุฒิ ม.6 2,685 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครนักเรียนนายสิบทหารบกและเหล่าทหารราบ ประจำปี 2563 วุฒิ ม.6 2,685 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 6 เดือน)
1.1.1 บุคคลพลพลเรือน จํานวน 1,092 นาย
1.1.2 ทหารกองประจําการ จํานวน 893 นาย

2.1นักเรียนนายสิบเหล่าทหารราบ (ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี) เป็น

คุณสมบัติทั่วไป

3.1 วุฒิการศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ สายอาชีพหรือเทียบเท่า ตาม หลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 3.2 เป็นชายโสด ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่อยู่ในสมณะเพศก่อนสอบภาควิชาการ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการหรือหนีราชการ
3.3 มีสัญชาติไทย และบิดามารดาต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยการเกิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยการเกิดก็ได้
3.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีรอยสักตามร่างกาย ไม่ มีแผลเป็นที่ดูน่าเกลียด ไม่เป็นโรคตามที่กําหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร (ผนวก ก หน้า 12)
3.5 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบกมาก่อน
3.6 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นผู้ต้องหาในคดีอาญา และไม่เคยต้องคําพิพากษาโทษจําคุก เว้นแต่ความผิดในลักษณะ ลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาท เว้นแต่มีกฎหมายล้างมลทินให้แก่ บรรดาผู้ต้องรับโทษในกรณีความผิดต่าง ๆ
3.7 ต้องว่ายน้ําได้ในระยะทางไม่น้อยกว่า 25 เมตร ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจโรค ทดสอบสมรรถภาพ ร่างกาย ตามเกณฑ์ที่กําหนด
3.8 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
3.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
3.10 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
3.11 ไม่เป็นผู้ที่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ในปีที่สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก
3.12 ผู้ที่ขอผ่อนผัน ไม่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองประจําการในปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2562) และผู้ที่จะต้องเข้ารับ การตรวจเลือกเป็นทหารกองประจําการในปี 2563 ไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://atc-rta.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2562 – 25 มกราคม 2563

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมยุทธศึกษาทหารบก