สำนักงาน ปปง. การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) 56 อัตรา

สำนักงาน ปปง. การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวและลูกจ้างชั่วคราว (คนพิการ) 56 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กองข่างกรองทางการเงิน จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่ง นิติกร กองคดี1 จำนวน 6 อัตรา
3. ตำแหน่ง นิติกร กองคดี2 จำนวน 5 อัตรา
4. ตำแหน่ง นิติกร กองคดี3 จำนวน 5 อัตรา
5. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองคดี3 จำนวน 2 อัตรา
6. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กองคดี3 จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่ง นิติกร กองคดี4 จำนวน 3 อัตรา
8. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองคดี4 จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กองความร่วมมือระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
11. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา
12. ตำแหน่ง นิติกร กองนโยบายและยุทธศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน: 15000 บาท
13. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กองบริหารจัดการทรัพย์สิน จำนวน 3 อัตรา
14. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กองกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา
15. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กองกฎหมาย จำนวน 2 อัตรา
16. ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองกำกับและตรวจสอบ จำนวน 5 อัตรา
17. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป กองกำกับและตรวจสอบ จำนวน 4 อัตรา
18. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 2 อัตรา
19. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา
20. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา
21. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ(คนพิการ) สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 1 อัตรา
22. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานเลขานุการกรม จำนวน 2 อัตรา
23. ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต จำนวน 1 อัตรา

การรับสมัคร

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองไที่ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2562 ในวันราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงาน ปปง.