กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 21 อัตรา

กรมปศุสัตว์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 21 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15,000-16,500 บาท
รายละเอียดวุฒิ :
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิชาใด
สาขาวิชาหนึ่ง ทางสัตวบาลหรือทางสัตวศาสตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
(ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

2. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 15000-16500 บาท
รายละเอียดวุฒิ :
-ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

3.เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนใต้) จำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 11,500 – 12,650 บาท
รายละเอียดวุฒิ :
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หรือสาขาวิชาสัตวรักษ์ หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาเกษตรศาตร์ และต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. แล้ว

4.นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
อัตราเงินเดือน : 17,500 – 19,830 บาท
รายละเอียดวุฒิ :
-ได้รับปริญญาสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://dld.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน – 17 ธันวาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมปศุสัตว์