สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานสถานธนานุบาล วุฒิ ป.6/ปวช./ป.ตรี 6 อัตรา

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร

สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานสถานธนานุบาล วุฒิ ป.6/ปวช./ป.ตรี 6 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ตำแหน่งพนักงานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.ตำแหน่งบุคลากร 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทางการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ บริหารกฏหมาย บริหารธุรกิจ รัฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ

3.ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย

4.ตำแหน่งพนักงานประมูลทรัพย์หลุด 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ พาณิชยการ การตลาด การขาย

5.ตำแหน่งพนักงานสถานที่ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

6.ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน มีความสามารถ และความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบสามารถขอรับใบสมัครสอบและสมัครสอบด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (สธก.) อาคารโกลด์มาร์เก็ต เลขที่ 8 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 5 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร