กรมทางหลวง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 153 อัตรา

กรมทางหลวง รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 153 อัตรา รายละเอียดมีดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) จำนวน 1 ตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

หน่วยที่ 2 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 100 ตำแหน่ง
-ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์
ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรมชลประทาน หรือ
ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และ
– ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนดระดับไม่ต่ำกว่า
ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ จะต้องมีผลบังคับใช้
ภายในวันปิดรับสมัคร

หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 50 ตำแหน่ง
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำ รวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ
หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน (พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้) จำนวน 2 ตำแหน่ง
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล
-ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำ รวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี
ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ
หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://doh.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมทางหลวง