กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการสายงานสัสดี 100 อัตรา

กรมยุทธศึกษาทหารบก รับสมัครกองหนุนบรรจุเข้ารับราชการสายงานสัสดี 100 อัตรา

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สายงานสัสดี 100 อัตรา

คุณวุฒิการศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า(ไม่รับสมัครผู้ที่รอผลการศึกษา, ไม่รับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษาสูงกว่า แต่จะรับผู้ที่ยื่นวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า เท่านั้น)
2. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ
-เพศชาย อายุ 18 – 30 ปีในปีที่บรรจุเข้ารับราชการ (พ.ศ. 2563) ( เกิดตั้งแต่ 1 ม.ค. 2533 –31 ธ.ค. 2545 ) นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
2.2 เป็นทหารกองหนุนประเภทที่ 1 จากกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (ไม่รับสมัครบุคคลที่อยู่ระหว่างการนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการเพื่อนำปลด)
2.2. สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 โดยได้ขึ้นทะเบียนนำปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
2.2.2 เข้ารับราชการทหารกองประจำการจนครบกำหนดและปลดเป็นทหารกองหนุนแล้ว
2.3 คุณสมบัติทั่วไป
2.3. เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
2.3.2 ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติที่มีผลบังคับใช้
2.3.3 ไม่เป็นโรคที่ขัดต่อการบรรจุเข้ารับราชการทหาร (ตามผนวก ก)
2.3.4 มีอวัยวะ รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่เป็นโรคหรือสภาพร่างกาย และจิตใจ ซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 74 (พ.ศ.2540), และฉบับที่ 76 (พ.ศ.2555) ออกตามความในมาตรา 4 และมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497หรือมีโรคที่คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เหมาะสม หรือมีสภาพร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของทางราชการในการบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสังกัดกองทัพบก(รายละเอียดตามผนวก ก ประกอบอนุผนวก ในระเบียบการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ 2562) ทั้งนี้ต้องมีความสูงตั้งแต่ 60 เซนติเมตรขึ้นไป มีขนาดรอบตัวตั้งแต่ 76 เซนติเมตรขึ้นไป ในเวลาหายใจออกและมีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 48 กิโลกรัมขึ้นไป
2.3.5 ไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดีงามไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือเป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาของศาล
2.3.6 ไม่อยู่ในสมณเพศ

2.3.7 ไม่อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญาและไม่เคยต้องโทษจำคุก (จำคุกจริง) ตามคำพิพากษา
ของศาลในคดีอาญา ยกเว้นแต่ความผิดฐานซึ่งกระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ เว้นแต่มีกฎหมายล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ต้องโทษในกรณีความผิดต่างๆ
2.3.8 ไม่อยู่ในระหว่างพักราชการเนื่องจากความผิด หรือหนีราชการ
2.3.9 ไม่เคยถูกให้ออกจากราชการเพราะความผิดหรือมีมลทินหรือมัวหมอง
2.3.10 ไม่เคยทุจริตในการสมัครสอบ หรือ การสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนทหาร หรือเข้ารับราชการมาก่อน
2.3.11 ไม่เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษ หรือ มีประวัติคดีอาญาข้อหาเกี่ยวกับยาเสพติด
2.3.12 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2.3.13 ต้องผ่านการทดสอบร่างกายตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด

การรับสมัคร

สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ https://atc-rta.thaijobjob.com/ ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 ตุลาคม 2562

ดูรายละเอียดได้ที่นี่ : กรมยุทธศึกษาทหารบก