ผลสอบท้องถิ่นออกแล้ว ผ่านทั้งภาค ก และภาค ข จำนวน 9,893 คน คิดเป็น 3.97% ของผู้เข้าสอบ

สถ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ครั้งที่ 10/2562 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาค ค หลังจากที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่รับผิดชอบการจัดการสอบแข่งขัน ได้รวมคะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ 9 ของประกาศรับสมัครสอบแข่งขันของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นฉบับดังกล่าว โดยได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จำนวน 9,893 คน

การประชุม กสถ. ในครั้งนี้ ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับผลการสอบภาค ก และภาค ข และได้มีมติประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาค ค และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

1. สถิติผู้เข้าสอบภาค ก และภาค ข ในครั้งนี้ ปรากฏว่ามีผู้มีสิทธิเข้าสอบ จำนวน 338,052 คน ได้เข้าสอบ จำนวน 249,235 คน คิดเป็น 73.73% ใกล้เคียงกับการสอบในครั้งที่ผ่านมา (ปี 2560)

2. ผู้สอบผ่านภาค ก และภาค ข ในครั้งนี้ มีผู้สอบผ่าน (ได้คะแนนสอบไม่ต่ำกว่า 60%) ภาค ก จำนวน 18,321 คน คิดเป็น 7.35% ของผู้เข้าสอบ สอบผ่านภาค ข จำนวน 37,511 คน คิดเป็น 15.05% ของผู้เข้าสอบ โดยเป็นผู้ที่สอบผ่านทั้งภาค ก และภาค ข จำนวน 9,893 คน คิดเป็น 3.97% ของผู้เข้าสอบ

3. กสถ. ได้มีมติให้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2562 โดยกำหนดให้มีการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และกำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติ เข่น การแต่งกายในวันสอบผู้เข้าสอบ ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีต้องแต่งกายชุดสุภาพ โดยเป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ และให้ผู้เข้าสอบต้องยื่นและส่งมอบเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบด้วย

สำหรับรายละเอียดประกาศดังกล่าวสามารถดูได้ในเว็บไซด์ http://www.dla.go.th หรือเว็บไซด์ http://www.dlaapplicant2562.com

ที่มา : เฟซบุ๊กนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น